Darmowa wysyłka już od 199 pln!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
  osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
  www.sklep.zmianyzmiany.pl (zwanego dalej: „Sklepem
  Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest ZMIANY
  ZMIANY AGATA GOLONKA FILIP STEFAŃSKI S.C. z siedzibą w Olszance
  (49-332), Czeska Wieś 54, NIP: 7471897849, REGON: 362690033, zwana
  dalej Zmianyzmiany.pl.
 3. Dane osobowe zbierane przez Zmianyzmiany.pl za pośrednictwem
  Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych), zwane również RODO.
 4. Zmianyzmiany.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania
  prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa
prawna

 1. Zmianyzmiany.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych
  dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
  działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
  działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
  reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące
  osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych
  dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
  indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
  prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
  Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
  umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
  umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  a) adres e-mail.
 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
  ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić
  hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient
  podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy i miejscowość;
  b. kraj (państwo);
  c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) numer telefonu.
 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
  poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
 7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane
  dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
  Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
  przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
  informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
  innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym.Podstawa
  prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą
  elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być
  przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach
  korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię,
  nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają
  ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do
  udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
  Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na
  obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi
  organami państwowymi.
  10.Przekazanie danych osobowych do Zmianyzmiany.pl jest dobrowolne,
  w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług
  za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak
  zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych
  w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta,
  zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta
  uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo
są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
  korzysta Zmianyzmiany.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego.
  Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od
  uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom
  Zmianyzmiany.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych
  (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich
  przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. Zmianyzmiany.pl korzysta z dostawców,
  którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie
  Zmianyzmiany.pl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę
  hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu,
  systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy
  skuteczności kampanii marketingowych;
  b) Administratorzy. Zmianyzmiany.pl korzysta z dostawców, którzy nie
  działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby
  wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi
  płatności elektronicznych oraz bankowe.
 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
  zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
  Zmianyzmiany.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po
  odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Zmianyzmiany.pl i jakie
  mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie
  stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
  o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej – trzy lata.
  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
  umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
  Zmianyzmiany.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania
  umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
  termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
  okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
  gospodarczej – trzy lata.
 4. Dane Klientów wykorzystywane są w celu zapewnienia możliwości
  dokonania zakupów w Sklepie Internetowym, w tym realizacji złożonych
  zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie
  Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj.:
  a) InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy
  i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl,
  jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji
  płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul.
  Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
  Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania
  Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania
  Sklepem Internetowym.
 7. W przypadku skierowania żądania Zmianyzmiany.pl udostępnia dane
  osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności
  jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane
  są one przez Zmianyzmiany.pl na urządzeniu końcowym osoby
  odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to
  pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi,
  swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę
  identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu
  pomagają dostosowywać oferowane przez Zmianyzmiany.pl produkty do
  indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających
  Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk
  odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Zmianyzmiany.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
  wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
  urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
  jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
  z komputerów Klientów.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
  końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub
  wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
  jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
  z komputera Klientów.
 3. Zmianyzmiany.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
  a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
  Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
  nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie
  wpisywać loginu i hasła;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
  sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia
  ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Zmianyzmiany.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
  społecznościowego facebook.com (administrator cookies
  zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland
  z siedzibą w Irlandii);
  b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
  internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
  zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
  Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
  do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego
  oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich
  przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia
  dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej
  opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami,
  które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
  przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
e) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
f) przeglądarka Opera.

 1. Zmianyzmiany.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
  przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez
  dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu.
  W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj.
  zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest
  wykorzystywany przez Zmianyzmiany.pl przy diagnozowaniu problemów
  technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu,
  z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja
  przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego,
  a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji
  obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do
  przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
  Zmianyzmiany.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony
  prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił
  Zmianyzmiany.pl.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
  Zmianyzmiany.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
  konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług
  lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Zmianyzmiany.pl może
  świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa
  prawna: art. 21 RODO.
  a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
  związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego
  danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Zmianyzmiany.pl
  przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np.
  marketing produktów i usług Zmianyzmiany.pl, prowadzenie statystyki
  korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego
  oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie
  satysfakcji.
  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
  marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
  sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
  profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Zmianyzmiany.pl nie będzie
  miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
  dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których,
  Klient wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) –
  podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
  danych osobowych.
  b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
  zebrane lub w których były przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
  przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
  marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
  z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
  Państwa członkowskiego, któremu Zmianyzmiany.pl podlega;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
  społeczeństwa informacyjnego.
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
  z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Zmianyzmiany.pl
  może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku
  wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
  członkowskiego, któremu podlega Zmianyzmiany.pl. Dotyczy to
  w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko,
  adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
  skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług
  Zmianyzmiany.pl, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu
  korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane
  zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
  związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna:
  art. 18 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
  osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
  uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
  z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
  objętych żądaniem. Zmianyzmiany.pl nie będzie też wysyłał żadnych
  komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
  osobowych w następujących przypadkach:
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
  wówczas Zmianyzmiany.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas
  potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej
  jednak niż na 7 dni;
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
  usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
  zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
  Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
  ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
  względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
  i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje
  Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
  przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
  przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
  odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
  danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
  określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
  możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
  oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
  tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
  o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
  z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
  nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
  dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
  osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki
  Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
  Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
  siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo
  żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
  bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
  możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
  Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
  powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
  i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
  administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
  z powyższych praw, Zmianyzmiany.pl spełnia żądanie albo odmawia jego
  spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
  otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania
  lub liczbę żądań – Zmianyzmiany.pl nie będzie mógł spełnić żądania
  w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując
  Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania –
  o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
  dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
  przysługujących mu uprawnień.
  10.Klient ma prawo żądać od Zmianyzmiany.pl przekazania kopii
  standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany
  w §6 Polityki Prywatności.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
  danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. Zmianyzmiany.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie
  podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do
  Konta Klienta w Serwisie. Zmianyzmiany.pl stosuje certyfikat SSL
  wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie
  bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił
  w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia
  wygenerowanie nowego hasła. Zmianyzmiany.pl nie wysyła przypomnienia
  hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób
  uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła
  należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie
  pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie
  Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas
  rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma
  wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego
  formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient
  będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 3. Zmianyzmiany.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym
  korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania,
  a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Zmianyzmiany.pl
  poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
  info@zmianyzmiany.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2021 r.

Shopping cart

0

No products in the cart.